Vedtægter

UniCykelKlubben i Struer.

§.1. Foreningens navn og hjemsted.

Foreningens navn er UniCykelKlubben i Struer.

Foreningens binavn er UCKS.

Foreningens hjemsted er Struer kommune.

§.2. Foreningens formål.

Foreningens formål er ved Unicykling og anden kulturel virke at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser, som tilgodeser medlemmernes behov og interesser.

§.3. Foreningens medlemskab.

Foreningen er medlem af DGI's amtsforening under Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og af specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.

§.4. Optagelse af medlemmer.

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemmerne betaler et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan differentiere medlemskontingentet for aktive og passive medlemmer.

§.5. Udmeldelse – eksklusion.

Medlemskab kan bringes til ophør, når et medlem ikke har betalt kontingent, eller såfremt medlemmet udviser en adfærd, som kan skade foreningen. En beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Et ekskluderet medlem kan anke den af bestyrelsen trufne beslutning herom, og det ekskluderede medlem kan kræve at få eksklusionen prøvet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. For at få en eksklusion prøvet på en ekstraordinær generalforsamling skal de i § 11 anførte betingelser herfor være opfyldt.

Udmeldelse skal altid ske skriftligt til foreningens kasserer.

§.6. Kontingent.

Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen for 1 år af gangen.

Kontingentet opkræves forud.

§.7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker gennem annoncering i dags-, ugepressen eller ved direkte elektronisk besked til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer, som er fyldt 18 år, samt forældre til aktive eller passive medlemmer under 18 år.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved de fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes pr. brev eller ved fuldmagt.

Der foretages altid skriftlig afstemning, når blot et medlem fremsætter ønske herom.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Dog kræves der ved vedtægtsændringer et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent og stemmetællere.
2.     Bestyrelsens beretning.
3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.     Indkomne forslag.
5.     Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.     Valg af revisor
7.     Eventuelt

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode. På lige år vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer, og på ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær.

Foreningen har 2 revisorer. Revisorerne vælges for en 2-årig periode. Der vælges en revisor på lige år og en på ulige år.

§.8. Foreningens regnskabsår.

Foreningens regnskabsår løber fra 1.januar til 31. december. Det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede  og påtegnede regnskab fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§.9. Bestyrelsen.

Den på generalforsamlingen valgte bestyrelse varetager foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold overfor myndigheder og organisationer.

Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsen skal afholde bestyrelsesmøde, såfremt et bestyrelsesmedlem fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen udarbejder et referat fra hvert møde.

§.10. Tegningsret.

Foreningen kan alene optage lån til den daglige drift og eventuelt byggeri såfremt hele bestyrelsen tiltræder dette og underskriver lånedokument herom.

Bestyrelsen og foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for lån optaget i foreningen. Låneyder kan kun gøre krav gældende mod foreningens aktiver.

I alle andre tilfælde tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab eller hver for sig.

§.11. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, såfremt bestyrelsen finder anledning dertil, eller der fremsættes ønske herom af minimum 2/3 af bestyrelsen.

Ligeledes skal bestyrelsen tage skridt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 30 % af medlemmerne fremsender skriftligt ønske herom. Bestyrelsen skal i dette tilfælde inden 30 dage regnet fra modtagelse af den skriftlige anmodning indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

For den ekstraordinære generalforsamling gælder i øvrigt samme regler omkring tidsfrister, annoncering og stemme flertal, som der gælder for den ordinære generalforsamling.

I annonceringen skal det klart fremgå hvilket emne/emner som skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling.

§.12. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer kan kun behandles på den ordinære generalforsamling og skal i så fald vedtages med 2/3 stemmeflertal.

§.13. Foreningens ophør.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun foretages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt alene i dette øjemed med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Stemmer mere end 50 % men ikke 2/3 for en opløsning, kan der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter, hvor en opløsning kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens aktiver, formue og materialer et almennyttigt formål i lokalsamfundet.

Vedtaget på generalforsamlingen den 17.4.2012

Dirigent.  Charlotte Simonsen